Prijava nuspojave

Prije primjene lijeka/medicinskog proizvoda/drugog proizvoda, molimo Vas pažljivo pročitajte uputu priloženu uz njega. Ukoliko želite prijaviti nuspojavu, molimo Vas kontaktirajte zdravstvenog radnika (Vašeg liječnika ili ljekarnika, odnosno drugog zdravstvenog radnika s kojim ste došli u doticaj), Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (www.halmed.hr), a isto možete prijaviti i kompaniji Bayer na e-mail: pv.see@bayer.com.

 

Ukoliko želite prijaviti sumnju na neispravnost u kakvoći proizvoda molimo koristite sljedeću e-mail adresu: qa.slovenia@bayer.com.