Privaatsuspoliitika

Seda veebisaiti (edaspidi „veebisait”) haldab Bayer AG (edaspidi „meie” või „me”). Veebihaldaja kohta lisateabe leidmiseks vaadake palun impressumit.

Isikuandmete töötlemine

Alljärgnevalt soovime anda teile teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, kui kasutate meie veebisaiti. Kui järgnevates peatükkides pole märgitud teisiti, tuleneb teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus sellest, et vastav töötlemine on vajalik teie taotletud konkreetsete veebisaidi funktsioonide teile kättesaadavaks tegemiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõige 1, punkt b).

Meie veebilehe kasutamine

Juurdepääs meie veebilehele

Meie veebisaidi avamisel edastab teie veebilehitseja teatud andmed meie veebiserverisse. Seda tehakse tehnilistel põhjustel, et teile soovitud teave kättesaadavaks teha. Hõlbustamaks teie juurdepääsu meie veebisaidile kogutakse, säilitatakse lühiajaliselt ja kasutatakse järgmisi andmeid:

 • IP-aadress,
 • juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg,
 • ajavööndi erinevus Greenwichi ajast (GMT),
 • päringu sisu (konkreetne sait),
 • juurdepääsu staatus / HTTP staatuse kood,
 • edastatud andmemaht,
 • juurdepääsu taotlev veebisait,
 • veebilehitseja, keeleseaded, veebilehitseja tarkvara operatsioonisüsteemi versioon ja -liides.

Lisaks säilitame oma õigustatud huvide kaitsmiseks neid andmeid piiratud ajaperioodi vältel, et oleks võimalik algatada isikuandmete jälgimine juhul, kui toimub volitamata sissetung meie serveritesse või selle katse (isikuandmete kaitse üldmäärus, artikkel 6, lõige 1, punkt f).

Küpsiste seadistamine

Mis on küpsised?

Sellel veebisaidil kasutatakse nn küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie seadmesse veebilehitseja vahendusel. Need salvestavad teatud teavet (näiteks teie eelistatud keele- või veebiseadistused), mida teie veebilehitseja (sõltuvalt küpsiste kehtivusajast) võib meile korduvalt edastada, kui külastate meie veebilehti.

Milliseid küpsiseid me kasutame?

Eristame kahte küpsiste kategooriat: (1) funktsionaalsed küpsised, ilma milleta meie veebilehe funktsionaalsus oleks halvem, ja (2) valikulised küpsised, mida kasutatakse veebilehe analüüsiks ning turunduseesmärkidel. Järgnevates tabelites on ära toodud detailne teave meie poolt kasutatavate valikuliste küpsiste kohta.

Tehnilised küpsised

 

Ainult teie nõusolekul

Kasutame valikulisi küpsiseid ainult siis, kui olete andnud selleks eelnevalt nõusoleku (isikuandmete kaitse üldmäärus, artikkel 6, lõige 1, punkt a). Veebisaidi esmakordsel külastamisel kuvatakse teile tekst, milles küsitakse teie nõusolekut valikuliste küpsiste paigaldamiseks. Kui annate oma nõusoleku, paigaldame teie seadmesse küpsise ja niikaua, kuni see on aktiivne, ei ilmu tekst uuesti. Kui küpsis aegub või te kustutate küpsise, ilmub nõusolekut küsiv tekst veebisaidi järgmisel külastamisel uuesti.

Kuidas küpsiste paigaldamist takistada?

Loomulikult võite kasutada meie veebisaiti ilma küpsiseid paigaldamata. Võite oma veebilehitsejas küpsiste kasutamist igal ajal konfigureerida või täielikult inaktiveerida. See võib aga kaasa tuua meie veebisaidi funktsioonide piiratuse või vähendada selle kasutajasõbralikkust. Võite igal ajal valikuliste küpsiste paigaldamisest keelduda, lülitades küpsised ülaltoodud tabelis näidatu kohaselt välja.

Veebisaidi analüüs

Kasutame veebisaidil veebianalüüsi teenust Google Analytics, mida osutab Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

 

Google analüüsib meie nimel, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Sel eesmärgil kasutame muu hulgas küpsiseid, mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud ülaltoodud tabelis. Teave, mida Google kogub, kui meie veebisaiti külastate (näiteks suunav URL, teie poolt külastatavad lehed saidil, teie veebilehitseja tüüp, keeleseaded, teie operatsioonisüsteem ja ekraaniresolutsioon) edastatakse Google’i serverisse USA-s, kus seda säilitatakse ja analüüsitakse. Tulemused tehakse meile kättesaadavaks anonüümsel kujul. Teie kasutusandmeid ei seostata selle protsessi käigus teie täieliku IP-aadressiga. Meie veebisaidil on aktiveeritud Google’i pakutav IP-aadressi anonüümseks muutmise funktsioon, mis kustutab teie IP-aadressi viimased 8 bitti (tüüp IPv4) või viimased 80 bitti (tüüp IPv6) pärast iga andmeedastust Google’ile. Lisaks tagame Google’iga sõlmitud erikokkulepete kaudu piisava isikuandmete kaitse Google’i poolt USA-s töödeldavate andmetele.

 

Te võite igal ajal tagasi võtta oma nõusoleku veebianalüüsi kasutamiseks, laadides alla ja paigaldades pakutud Google’i veebilehitseja pistikprogrammi või hallates oma nõusolekut ülaltoodud tabelis; viimasel juhul paigaldatakse loobumisküpsis. Mõlemad variandid takistavad veebianalüüsi rakendamist ainult seni, kuni kasutate veebilehitsejat, millele paigaldasite pistikprogrammi või kuni te ei kustuta loobumisküpsist.

Teave kõrvaltoimete ja kvaliteedikaebuste kohta

See veebileht ei ole ette nähtud ega loodud selleks, et edastada teavet kõrvaltoimete, ravitoime puudumise, ravimivigade, halli turu toodete/võltsravimite, väära või ettenähtust erineva kasutuse, kvaliteedikaebuste ja/või muude Bayeri toodete ohutust või kvaliteeti käsitlevate küsimuste kohta. Kui soovite teatada kõrvaltoimest või esitada kvaliteedikaebuse, võtke palun ühendust tervishoiutöötajaga (nt perearst või apteeker), kohaliku tervishoiuametiga või kasutage meie soovimatutest kõrvaltoimetest teatamiseks mõeldud veebisaiti.

 

Kui te siiski teatate meile soovimatutest kõrvaltoimetest või muudest probleemidest, mis puudutavad Bayeri toodete ohutust või kvaliteeti, oleme õigusaktidest tulenevalt kohustatud teie päringuga tegelema ja selgituste saamiseks võime vajadusel teiega kontakteeruda. Seejärel võime vajadusel teavitada pädevaid tervishoiuasutusi teie poolt teatatud probleemidest. Sellisel juhul edastatakse teie teave pseudonüümsel kujul, st. nii, et teid ei ole võimalik otseselt tuvastada. Ühtlasi võib meil vaja olla seda psedonüümitud teavet edasi saata meie kontserni ettevõtetele ja koostööpartneritele, kui neil on samuti vaja oma pädevatele tervishoiuasutustele vastavatest probleemidest teatada.

Isikuandmete edastamine volitatud töötlemiseks

Me kasutame teie andmete töötlemiseks teatud määral ka spetsialiseeritud teenusepakkujaid. Valime neid teenusepakkujaid hoolikalt ja jälgime nende tegevust regulaarselt. Nad töötlevad isikuandmeid sõlmitud andmetöötluslepingute alusel ja ainult meie korraldusel ning rangelt vastavalt meie juhistele.

Isikuandmete töötlemine väljaspool ELi / EMP

Teie isikuandmeid töödeldakse osaliselt ka väljaspool Euroopa Liitu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvates riikides, kus andmekaitse tase võib olla madalam kui Euroopa riikides. Sellistel juhtudel tagame teie isikuandmete piisava kaitse, näiteks sõlmides oma lepingupartneritega konkreetsed lepingud (koopia on saadaval nõudmisel) või paludes teie selgesõnalist nõusolekut andmete selliseks töötlemiseks.

Teave teie õiguste kohta

Vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele on Teil enamasti järgmised õigused:

 

 • õigus saada teavet meie säilitatavate isikuandmete kohta;
 • õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kustutamist või nende kasutuse piiramist;
 • õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele meie õigustatud huvi alusel, avalikes huvides või profiili koostamiseks, välja arvatud juhul, kui suudame tõestada, et esineb põhjendatud vajadus, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused või kui andmete töötlemine toimub õigusnõuete esitamise, täitmise või kaitsmise eesmärgil;
 • õigus andmete ülekandmisele;
 • õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele;
 • õigus igal ajal edasiulatuva mõjuga tühistada oma nõusolek teie isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake eespool toodud peatükke, kus kirjeldatakse andmete töötlemist teie antud nõusoleku alusel.

 

Kui soovite oma õigusi kasutada, pöörduge palun oma taotlusega allpool osutatud kontakti poole.

Kontakt

Kui teil on küsimusi seoses isikuandmete kaitsega, saatke palun e-kiri aadressil data.privacy@bayer.com või pöörduge meie ettevõtte andmekaitsespetsialisti poole aadressil:

 

Group Data Protection Officer (kontserni andmekaitsespetsialist)

Bayer AG

51368 Leverkusen, Germany

Isikuandmete kaitse eeskirja muutmine

Me võime aeg-ajalt oma isikuandmete kaitse eeskirja uuendada. Isikuandmete kaitse eeskirja uuendused avaldatakse meie veebisaidil. Kõik muutused jõustuvad veebilehel avaldamise hetkest. Seetõttu soovitame teil seda lehekülge regulaarselt külastada, et olla kursis võimalike uuendustega.

 

Viimati uuendatud: 27.04.2021