Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Túto webovú stránku (ďalej len „webová stránka“) poskytuje spoločnosť Bayer AG (ďalej len “my” or “náš” a podobne). ). Ďalšie informácie týkajúce sa poskytovateľa webovej stránky nájdete v sekcii Impressum.

Zaobchádzanie s osobnými údajmi

V nasledujúcom texte vám chceme poskytnúť informácie o tom, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi pri používaní našej webovej stránky. Pokiaľ nie je v nasledujúcich kapitolách uvedené inak, právny základ pre zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi vyplýva zo skutočnosti, že takéto zaobchádzanie je potrebné na sprístupnenie vami požadovaných funkcií webových stránok (čl. 6 ods. 1 písm. b Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

Používanie našej webovej stránky

Prístup na našu webovú stránku

Keď vyvoláte našu webovú stránku, váš prehliadač prenesie určité údaje na náš webový server. Robí tak z technických dôvodov, aby ste mohli pristupovať k požadovaným informáciám. Na uľahčenie prístupu na webovú stránku sa zhromažďujú, krátko uchovávajú a používajú tieto údaje:

 • adresa IP,
 • dátum a čas prístupu,
 • časový posun oproti greenwichskému strednému času (GMT),
 • obsah žiadosti (konkrétna lokalita),
 • stav prístupu/kód stavu HTTP,
 • prenesený objem údajov,
 • webová stránka požadujúca prístup,
 • prehliadač, jazykové nastavenia, verzia prehliadača, operačný systém, typ zariadenia.

Na ochranu našich oprávnených záujmov budeme takéto údaje uchovávať na obmedzený čas, aby sme mohli iniciovať sledovanie osobných údajov, ak dôjde k neoprávnenému prístupu na naše servery alebo k pokusu o takýto prístup (článok 6 ods. 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

Nastavenie súborov cookie

Čo sú súbory cookie?

Táto webová stránka používa súbory s názvom „cookie“. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v pamäti vášho terminálu prostredníctvom vášho prehliadača. Ukladajú určité informácie (napr. váš preferovaný jazyk alebo nastavenie webových stránok), ktoré nám váš prehliadač môže (v závislosti od životnosti súboru cookie) preniesť pri vašej ďalšej návšteve našich webových stránok.

Aké súbory cookie používame?

Rozlišujeme dve kategórie súborov cookie: (1) nevyhnutne potrebné súbory cookie (technické súbory cookie), bez ktorých by sa znížila funkčnosť našich webových stránok, a (2) voliteľné súbory cookie  (analytické súbory cookie, cieľové súbory cookie a funkčné súbory cookie) používané napr. na analýzu webových stránok, personalizáciu webových stránok a marketingové účely. Nasledujúce tabuľky uvádzajú podrobný popis voliteľných súborov cookie, ktoré používame:

Technické súbory cookie

 

Len s vaším súhlasom

Voliteľné súbory cookie používame len s vaším predchádzajúcim súhlasom (článok 6 ods. 1 písm. a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Pri vašom prvom prístupe na našu webovú stránku sa zobrazí banner so žiadosťou o súhlas s nastavením voliteľných súborov cookie. Ak súhlasíte, do vášho počítača uložíme súbor cookie, počas ktorého platnosti sa banner nebude zobrazovať. Po uplynutí životnosti súboru cookie, alebo ak súbor cookie aktívne odstránite, banner sa znova zobrazí pri vašej ďalšej návšteve našej webovej stránky a znova požiada o váš súhlas.

Ako zabrániť nastaveniu súborov cookie

Samozrejme, že našu webovú stránku môžete používať aj bez nastavenia súborov cookie. Vo svojom prehliadači môžete kedykoľvek nakonfigurovať alebo úplne vypnúť používanie súborov cookie. To však môže viesť k obmedzeniu funkcií alebo mať nepriaznivý vplyv na užívateľskú prívetivosť našej webovej stránky. Kedykoľvek môžete namietnuť proti nastaveniu voliteľných súborov cookie, a to pomocou príslušnej možnosti námietky uvedenej v tabuľke vyššie.

Analýza webových stránok

Webová stránka používa behaviorálnu reklamnú službu online spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké („Google“).

 

Spoločnosť Google bude analyzovať, ako používate túto webovú stránku. Na tento účel používame súbory cookie podrobnejšie opísané vo vyššie uvedenej tabuľke. Informácie zhromaždené spoločnosťou Google, keď používate našu webovú stránku (napr. odkazujúce webové stránky, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, typ prehliadača, jazykové nastavenia, operačný systém, rozlíšenie obrazovky), sa odošlú na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. My a náš partner Google použijeme tieto informácie na lepšie prispôsobenie našich reklám vám a vašim záujmom, na obmedzenie zobrazení rovnakej reklamy, na vyhodnotenie efektívnosti propagačných kampaní a na lepšie pochopenie správania návštevníkov po tom, ako videli určitú reklamu. Keď navštívite inú webovú stránku takzvanej „Obsahovej siete Google“, na základe informácií zhromaždených na našej webovej stránke vám môžu byť prezentované vyskakovacie okná prispôsobené vašim záujmom.

 

Okrem toho, uzatvorením konkrétnych zmlúv so spoločnosťou Google zabezpečujeme, že sa zachová primeraná úroveň ochrany údajov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou Google v USA.

 

Svoj súhlas s týmto prenosom informácií spoločnosti Google na účely behaviorálnej reklamy online môžete kedykoľvek odvolať buď spravovaním svojich súhlasov vo vyššie uvedenej tabuľke, v takom prípade sa umiestni odhlasujúci súbor cookie, alebo stiahnutím a inštaláciou  doplnku prehliadača Google ponúkaného spoločnosťou Google. Obe možnosti zabránia používaniu behaviorálnych reklamných služieb online iba vtedy, ak používate prehliadač s nainštalovaným doplnkom a neodstránite odhlasujúci súbor cookie.

Informácie o vedľajších účinkoch a sťažnostiach na kvalitu

Táto webová stránka nie je určená ani navrhnutá na komunikáciu týkajúcu sa vedľajších účinkov, nedostatku terapeutických účinkov, chýb v liečbe, produktov na sivom trhu/falšovaných liekov, nesprávneho alebo neoficiálneho použitia, sťažností na kvalitu a/alebo iných otázok týkajúcich sa bezpečnosti alebo kvality produktov spoločnosti Bayer. Ak chcete nahlásiť vedľajšie účinky alebo podať sťažnosť na kvalitu, obráťte sa na svojho zdravotníckeho pracovníka (napr. lekára alebo lekárnika), miestny zdravotnícky orgán alebo použite našu webovú stránku pre hlásenie nežiaducich vedľajších účinkov.

 

Ak nám napriek tomu nahlásite nežiaduce vedľajšie účinky alebo iné problémy týkajúce sa bezpečnosti alebo kvality produktov spoločnosti Bayer, budeme právne viazaní zaoberať sa vašou komunikáciou a možno vás budeme musieť kontaktovať na účely objasnenia. Následne možno budeme musieť informovať príslušné zdravotnícke orgány o problémoch, ktoré ste nahlásili. V tejto súvislosti budú vaše informácie postúpené v pseudonymizovanej forme, t. j. žiadne informácie, pomocou ktorých je možné vás priamo identifikovať, nebudú odovzdané ďalej. Tieto pseudonymizované oznámenia možno budeme musieť preposlať aj spoločnostiam našej skupiny a partnerom spolupráce v rozsahu, v akom sú tiež povinní informovať svoje príslušné zdravotnícke orgány. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a hlásení nežiaducich účinkov sú dostupné vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov pre farmakovigilanciuspoločnosti Bayer.

Prenos údajov na účely spracovania

Na spracovanie vašich údajov budeme do určitej miery využívať špecializovaných dodávateľov služieb. Takýchto dodávateľov služieb starostlivo vyberáme a pravidelne monitorujeme. Na základe príslušných zmlúv o spracovaní údajov budú osobné údaje spracovávať iba na základe nášho pokynu a striktne v súlade s našimi smernicami.

Spracúvanie osobných údajov mimo EÚ/EHP

Vaše osobné údaje sa budú čiastočne spracúvať aj v krajinách mimo Európskej únie („EÚ“) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), ktoré môžu mať nižšiu úroveň ochrany údajov ako európske krajiny. V takýchto prípadoch zabezpečíme, aby sa vašim osobným údajom poskytla dostatočná úroveň ochrany, napríklad uzatvorením konkrétnych dohôd s našimi zmluvnými partnermi (kópia je k dispozícii na požiadanie), alebo vás požiadame o výslovný súhlas s takýmto spracovaním.

Informácie týkajúce sa vašich práv

Vo všeobecnosti máte nasledujúce práva v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov:

 

 • právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré uchovávame;
 • právo požiadať o opravu, odstránenie alebo obmedzené spracovanie vašich osobných údajov;
 • právo namietať proti spracovaniu z dôvodov nášho vlastného oprávneného záujmu, verejného záujmu alebo profilovania, pokiaľ nedokážeme uviesť presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobodu, alebo dokázať, že takéto spracúvanie sa vykonáva na účely uplatňovania alebo obhajoby právnych nárokov;
 • právo na prenosnosť údajov;
 • právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov;
 • právo svoj súhlas so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať s účinnosťou v budúcnosti. Ďalšie informácie nájdete v kapitolách vyššie, ktoré popisujú spracovanie údajov na základe vášho súhlasu.

 

Ak si želáte uplatniť svoje práva, adresujte svoju žiadosť nižšie uvedenému kontaktu.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, napíšte e-mail na adresu data.privacy@bayer.com alebo kontaktujte nášho referenta pre ochranu údajov na tejto adrese:

 

Group Data Protection Officer

Bayer AG

51368 Leverkusen

Zmena Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Aktualizácie nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov budú zverejnené na našej webovej stránke. Akékoľvek zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť so zverejnením na našej webovej stránke. Odporúčame vám preto pravidelne navštevovať túto webovú stránku, aby ste sa informovali o možných aktualizáciách.

 

Posledná aktualizácia: 30. 04. 2021