Podmienky používania

Všeobecné podmienky používania

Prístup na túto webovú stránku a jej používanie podliehajú nasledujúcim podmienkam. Nepoužívajte túto webovú stránku, pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte. Túto webovú stránku vyvinula spoločnosť Bayer AG, Pharmaceuticals, Business Unit General Medicine (ďalej len „BAYER“), ktorá ju aj spravuje. Vyhradzujeme si právo zrušiť alebo urobiť čiastočné či úplné zmeny tejto webovej stránky alebo Všeobecných podmienok používania, našich Všeobecných obchodných podmienok a našich Podmienok predaja a dodania. Upozorňujeme, že takéto zmeny môžeme vykonať podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho oznámenia. Preto vás musíme požiadať, aby ste si pri ďalšej návšteve tejto webovej stránky znovu pozreli tieto podmienky a vzali na vedomie akékoľvek prípadné zmeny či doplnenia.

Vzdanie sa použitia a výhody

Všetky podrobnosti, dokumenty a ilustrácie uverejnené na tejto webovej stránke sú výhradným vlastníctvom spoločnosti BAYER. Akékoľvek povolenie na používanie je udelené pod podmienkou, že príslušná poznámka o autorských právach je zobrazená na všetkých kópiách, pričom tieto údaje sa používajú len na osobné a žiadne komerčné účely, že údaje nie sú nijak upravené a že všetky ilustrácie získané z tejto webovej stránky sa používajú len v spojení so sprievodným textom.

Ochranné známky a autorské práva

Všetky ochranné známky na tejto webovej stránke sú vlastníctvom skupiny Bayer Group, pokiaľ nie je uvedené inak, alebo nie sú inak vnímateľné ako práva tretích strán. Akékoľvek neoprávnené použitie týchto ochranných známok alebo iných materiálov je výslovne zakázané a predstavuje porušenie autorských práv, zákonov o ochranných známkach alebo iných práv priemyselného vlastníctva.

Obmedzené ručenie

Spoločnosť BAYER zhromaždila podrobné informácie poskytnuté na tejto webovej stránke z interných a externých zdrojov podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia s využitím profesionálnej starostlivosti. Snažíme sa tento rozsah informácií priebežne rozširovať a aktualizovať. Informácie na tejto webovej stránke sú výlučne na účely prezentácie spoločnosti BAYER a jej produktov a služieb. Na úplnosť alebo správnosť informácií na tejto webovej stránke sa však výslovne ani implicitne nevzťahuje žiadne vyhlásenie ani záruka Upozorňujeme, že hoci sú tieto informácie presné v deň ich vydania, nemusia už byť aktuálne. Preto odporúčame, aby ste si informácie z tejto webovej stránky pred ich použitím v akejkoľvek forme skontrolovali. Poradenstvo uvedené na tejto webovej stránke vás nezbavuje povinnosti urobiť si vlastnú kontrolu našich najnovších rád – najmä našich bezpečnostných údajových listov a technických špecifikácií – a našich produktov, a skontrolovať ich vhodnosť na zamýšľané procesy a účely. Ak potrebujete akékoľvek rady či pokyny týkajúce sa našich produktov alebo služieb, kontaktujte nás priamo. Používatelia tejto webovej stránky prehlasujú, že súhlasia s prístupom na webovú stránku a k jej obsahu na vlastné riziko. Spoločnosť BAYER ani tretie strany zapojené do písania, výroby alebo prenosu tejto webovej stránky nemôžu niesť zodpovednosť za škody alebo následky na zdraví z prístupu alebo nemožnosti prístupu či z používania alebo nemožnosti používania tejto webovej stránky alebo za skutočnosť, že ste sa spoliehali na informácie uvedené na tejto webovej stránke.

Webové stránky dodávateľov tretích strán/odkazy

Táto webová stránka uvádza odkazy/referencie na webové stránky tretích strán. Poskytnutím takýchto odkazov spoločnosť BAYER neschvaľuje ich obsah. Spoločnosť BAYER nepreberá žiadnu zodpovednosť za dostupnosť alebo obsah takýchto webových stránok ani žiadnu zodpovednosť za škody alebo následky na zdraví vyplývajúce z používania takéhoto obsahu v akejkoľvek forme. Spoločnosť BAYER nijak nezaručuje, že prepojené stránky poskytujú informácie konzistentnej kvality. Odkazy na iné webové stránky sú poskytované používateľom webových stránok len pre ich pohodlie. Používatelia pristupujú na takéto webové stránky na vlastné riziko. Výber odkazov nemá nijak obmedziť používateľov len na používanie týchto prepojených stránok.

Údaje, ktoré ste poskytli sami

Používateľ tejto webovej stránky je plne zodpovedný za obsah a správnosť údajov, ktoré posiela spoločnosti BAYER, ako aj za neporušenie akýchkoľvek práv tretích strán, ktoré môžu byť do týchto údajov zapojené. Používateľ dáva súhlas s tým, aby spoločnosť BAYER uchovávala takéto údaje a používala ich na účely štatistickej analýzy alebo na akékoľvek iné určené obchodné účely, pokiaľ informácie nezahŕňajú osobné údaje presahujúce kmeňové dáta alebo údaje o používaní vymedzené v oddieloch 14 a 15 nemeckého zákona o telemédiách (Telemediengesetz). Spoločnosť BAYER je predovšetkým oprávnená používať obsah takýchto správ, vrátane nápadov, vynálezov, plánov, techník a odborných znalostí v nich obsiahnutých, na akýkoľvek účel, ako je vývoj, výroba a/alebo marketing produktov alebo služieb, a reprodukovať takéto informácie a sprístupniť ich tretím stranám bez akéhokoľvek obmedzenia.

Medzinárodní používatelia

Túto webovú stránku kontroluje, prevádzkuje a aktualizuje spoločnosť BAYER v Berlíne v Nemecku. Je určená na medzinárodné použitie. Spoločnosť BAYER nezaručuje, že údaje uvedené na tejto webovej stránke sú tiež správne na celom svete a najmä, že produkty a služby budú k dispozícii s rovnakým vzhľadom, v rovnakej veľkosti alebo za rovnakých podmienok. Ak si vyvoláte údaje stiahnuté z tejto webovej stránky, je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, že konáte v súlade s miestnymi právnymi predpismi platnými na danom mieste. V USA uskutočňuje podnikateľské aktivity skupiny Bayer Group spoločnosť Bayer Corporation. Od zákazníkov v USA sa požaduje, aby sa obrátili na jeden z týchto subjektov.

Rozhodné právo

Akékoľvek právne nároky alebo súdne spory v súvislosti s touto webovou stránkou alebo jej používaním podliehajú interpretácii právnych predpisov Spolkovej republiky Nemecko, s výnimkou ustanovení medzinárodného súkromného práva a Haagskeho dohovoru o jednotnom zákone o medzinárodnom predaji tovaru z 1. júla 1964 a Dohovoru OSN o predaji z 11. apríla 1980.

Výhľadové vyhlásenia

Táto webová stránka môže obsahovať výhľadové vyhlásenia založené na súčasných predpokladoch a prognózach skupiny Bayer Group alebo manažmentu podskupín. Rôzne známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory by mohli viesť k významným rozdielom medzi samotnými budúcimi výsledkami, finančnou situáciou, vývojom alebo výkonnosťou spoločnosti a odhadmi, ktoré sú tu uvedené. Tieto faktory zahŕňajú faktory uvedené vo verejných správach spoločnosti Bayer, ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite spoločnosti Bayer na adrese www.bayer.com . Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu týchto výhľadových vyhlásení alebo ich prispôsobenie budúcim udalostiam alebo vývoju.