Generelle brugerbetingelser

Generelle brugerbetingelser

Adgang til og brug af nærværende hjemmeside skal ske i henhold til nedenstående betingelser. Brug ikke hjemmesiden, medmindre du accepterer disse betingelser. Hjemmesiden er udarbejdet og administreres af Bayer AG, Pharmaceuticals, Business Unit General Medicine (i det følgende kaldet BAYER). Vi forbeholder os retten til at fjerne eller ændre dele af eller hele hjemmesiden, de generelle brugsbetingelser, vores generelle forretningsbetingelser samt vores salgs- og leveringsbetingelser. Vi forbeholder os desuden retten til at foretage sådanne ændringer efter eget skøn og uden forudgående varsel. Vi anbefaler derfor, at du altid gennemlæser betingelserne og noterer dig eventuelle ændringer eller tilføjelser, når du besøger hjemmesiden.

Betingelser for brug af hjemmesidens indhold

Alle oplysninger, dokumenter og illustrationer, der offentliggøres på nærværende hjemmeside, tilhører BAYER. Det er tilladt at bruge hjemmesidens indhold under forudsætning af, at alle kopier forsynes med angivelse af copyright, at oplysningerne udelukkende anvendes til personlig brug, at oplysningerne ikke anvendes til kommercielle formål, at oplysningerne ikke ændres på nogen måde, og at illustrationerne udelukkende anvendes sammen med den tilhørende tekst.

Rettigheder, herunder varemærker og ophavsret

Alle varemærker på nærværende hjemmeside tilhører Bayer, medmindre andet er anført, eller at det på anden måde tydeligt fremgår, at en rettighed eller et varemærke tilhører tredjepart. Enhver uautoriseret brug af disse varemærker eller andet materiale er udtrykkeligt forbudt og er en krænkelse af ophavsretten, varemærkeloven eller andre immaterielle rettigheder.

Begrænset ansvar

BAYER har udarbejdet nærværende hjemmesides detaljerede informationer efter bedste evne og med største omhu på grundlag af interne og eksterne kilder. Vi bestræber os på at udvide og opdatere informationerne løbende. Formålet med informationerne på hjemmesiden er udelukkende at præsentere BAYER, vores produkter og tjenester. Vi giver dog ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at informationerne er fuldstændige eller korrekte. Vi gør især opmærksom på, at visse informationer kan være forældede. Vi anbefaler derfor, at du tjekker hjemmesidens informationer, inden du bruger dem. Det er dit ansvar at kontrollere om de råd, vi giver på hjemmesiden, er aktuelle – dette er især vigtigt med hensyn til sikkerhedsdokumenter og tekniske specifikationer – samt sikre dig, at vores produkter er hensigtsmæssige til specifikke processer og formål. Du er velkommen til at kontakte os direkte, hvis du ønsker yderligere råd eller instruktioner vedrørende vores produkter og tjenester. Brugere af denne hjemmeside accepterer, at de bruger hjemmesiden og dens indhold for egen risiko. Hverken BAYER eller nogen tredjepart, som er involveret i udarbejdelsen, produktionen eller administrationen af nærværende hjemmeside, kan holdes ansvarlig for skader, der forårsages af adgang eller manglende adgang til hjemmesiden, brug eller forhindret brug af hjemmesiden samt skader, der opstår som følge af brug af informationer på denne hjemmeside.

Eksterne hjemmesider/link

Nærværende hjemmeside kan indeholde link/referencer til andre hjemmesider. Dette betyder ikke, at BAYER har godkendt indholdet på disse sider. BAYER påtager sig heller ikke noget ansvar for indholdet på førnævnte hjemmesider, eller om dette indhold er tilgængeligt samt for skader, der opstår som følge af nogen som helst form for brug af dette indhold. BAYER giver ingen garanti for, at sider, der linkes til, giver information af ensartet kvalitet. Link til andre hjemmesider stilles udelukkende til rådighed for at gøre det nemmere for denne hjemmesides brugere at søge informationer. Anvendelsen af disse hjemmesider er på brugerens eget ansvar. Valget af links skal på ingen måde begrænse brugen til de sider, der er linket til.

Oplysninger givet af dig selv

Brugeren af nærværende hjemmeside har selv det fulde ansvar for de oplysninger, han eller hun opgiver til BAYER, samt for at disse oplysninger ikke krænker tredjeparts rettigheder. Brugeren giver BAYER sit samtykke til at opbevare og anvende indsamlede oplysninger til statistiske analyseformål eller til et andet forretningsspecifikt formål i overensstemmelse med dansk lovgivning, herunder Persondataloven og de markedsføringsretlige regler. BAYER er berettiget til at bruge indholdet i meddelelser fra brugerne – herunder forslag, opfindelser, tegninger, teknikker og ekspertviden – til alle formål som for eksempel udvikling, produktion og/eller markedsføring af produkter eller tjenester samt til at overdrage sådanne informationer og uden begrænsninger gøre disse tilgængelige for tredjepart.

Internationale brugere

Nærværende hjemmeside kontrolleres, administreres og opdateres af BAYER i Berlin, Tyskland. Den er beregnet til international brug. BAYER giver ingen garanti for, at detaljerne på dette websted også er korrekte over hele verden, og især at produkter og tjenester vil være tilgængelige med samme udseende, i samme størrelser eller på samme betingelser. Hvis du besøger denne webside eller downloader indholdet skal du være opmærksom på, at det er dit eget ansvar at sikre, at du handler i overensstemmelse med lokal lovgivning, der gælder på dette sted. I USA drives Bayer koncernens virksomhed af Bayer Corporation. Kunder i USA anmodes om at henvende sig til en af disse enheder.

Gældende lov

Eventuelle juridiske krav eller retssager i forbindelse med dette websted eller dets anvendelse er underlagt fortolkningen af lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland, undtagen bestemmelserne i international privatret og Haag-konventionen om en ensartet lov om internationalt salg af varer fra 1. juli 1964 og i FN's salgskonvention af 11. april 1980.

Fremadrettede erklæringer

Nærværende hjemmeside kan indeholde fremadrettede erklæringer baseret på aktuelle formodninger og prognoser fra ledelsen i Bayer. Diverse kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer kan medføre væsentlige forskelle mellem virksomhedens faktiske, fremtidige resultater, finansielle forhold, udvikling eller præstationer og dem, der anslås på nærværende hjemmeside. Sådanne faktorer omfatter dem, der omtales i Bayers offentlige rapporter, som kan rekvireres på www.bayer.com . Virksomheden påtager sig intet ansvar for at opdatere disse fremadrettede erklæringer, så de er i overensstemmelse med fremtidige hændelser eller udviklinger.