Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe

V zvezi z dostopom in uporabo te spletne strani veljajo naslednji pogoji. Prosimo vas, da spletne strani ne uporabljajte, če se z njimi ne strinjate. Spletno stran je razvila družba Bayer AG, Pharmaceuticals, Business Unit General Medicine (v nadaljevanju: BAYER), ki zanjo tudi skrbi. Pridržujemo si pravico ukiniti spletno stran oziroma jo delno ali v celoti spremeniti. Enako velja za naše Splošne pogoje uporabe, Splošne pogoje poslovanja ter Prodajne in dobavne pogoje. Omenjene spremembe lahko izvedemo po lastni presoji brez predhodnega obvestila, zato vas prosimo, da si ob naslednjem obisku pogoje uporabe vnovič preberete in upoštevate morebitne spremembe.

Odstop uporabe

Vsi podatki, ilustracije in dokumenti, objavljeni na tej spletni strani, so v izključni lasti družbe BAYER. Njihova uporaba je dovoljena le pod pogojem, da se vse kopije označijo z ustreznim obvestilom o avtorskih pravicah, da se omenjeni podatki uporabljajo le v osebne namene, da se jih ne izkorišča v komercialne namene, da se jih na noben način ne spreminja ter da se vse ilustracije, pridobljene na tej spletni strani, uporabljajo skupaj s spremnim besedilom.

Blagovne znamke in avtorske pravice

Vse blagovne znamke na tej spletni strani so last družbe Bayer, razen če ni navedeno drugače ali če je na kakršen koli drugačen način razvidno, da gre za pravice tretjih oseb. Kakršna koli nepooblaščena uporaba teh blagovnih znamk ali drugih gradiv je izrecno prepovedana in pomeni kršitev avtorskih pravic, zakonskih določb o blagovnih znamkah ali drugih pravic industrijske lastnine.

Omejena odgovornost

Družba BAYER je podrobne informacije, objavljene na tej spletni strani, zbrala s pomočjo notranjih in zunanjih virov v skladu z zahtevami poklicne odgovornosti. Ob tem si nenehno prizadevamo širiti in posodabljati omenjene informacije. Informacije na tej spletni strani so namenjene izključno predstavitvi družbe BAYER ter njenih izdelkov in storitev. Objavljene so brez kakršnih koli implicitnih ali eksplicitnih jamstev oziroma zagotovil glede njihove popolnosti ali točnosti. Opozarjamo vas, da so lahko že zastarele, četudi so bile točne na dan objave. Zato vam svetujemo, da vsako informacijo, pridobljeno s te spletne strani, preverite, preden jo uporabite v kakršni koli obliki. Nasveti, ki so tukaj podani, vas ne razbremenjujejo odgovornosti, da sami preverite naše najnovejše nasvete, zlasti v zvezi z dokumenti o varnosti in tehničnimi specifikacijami, ter ustreznostjo uporabe naših izdelkov v zvezi z nameravanimi postopki in nameni. Če potrebujete dodatne nasvete ali navodila glede uporabe naših izdelkov in storitev, se, prosimo, obrnite neposredno na nas. Uporabniki te spletne strani se strinjajo, da do omenjene spletne strani in njenih vsebin dostopajo na lastno odgovornost. BAYER ter vsi drugi, ki so sodelovali pri sestavljanju besedil, izdelavi ali vzpostavitvi te spletne strani, ne prevzemajo odgovornosti za škodo ali kakršno koli kršitev, nastalo zaradi dostopanja ali nezmožnosti dostopanja do nje, zaradi uporabe ali nezmožnosti njene uporabe, ali zaradi dejstva, da se je uporabnik zanesel na informacije, objavljene tej spletni strani.

Spletne strani tretjih oseb/povezave

Ta spletna strani vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb oziroma se na njih sklicuje. Vključitev takšnih povezav ne odraža strinjanja družbe BAYER z vsebinami spletnih strani, do katerih povezave vodijo. Družba BAYER ne prevzema nikakršne odgovornosti glede dostopnosti ali vsebin takšnih spletnih strani ter odgovornosti za škodo ali kakršno koli kršitev, nastalo zaradi uporabe njihovih vsebin, v kakršni koli obliki. Družba BAYER ne jamči za dosledno kakovost informacij, ki jih ponujajo spletne strani, do katerih povezave vodijo. Povezave so podane zgolj zaradi praktičnosti. Uporabniki do teh spletnih strani dostopajo na lastno odgovornost. Nabor povezav ne pomeni omejitve uporabnikov na uporabo omenjenih spletnih strani.

Podatki, ki jih sporočijo uporabniki

Uporabnik te spletne strani prevzema polno odgovornost za vsebino in točnost podatkov, poslanih družbi BAYER, ter za morebitno kršitev pravic katere koli tretje osebe, ki je lahko vključena v te podatke. Uporabnik daje družbi BAYER svoje soglasje, da le-ta shrani takšne podatke ter da jih uporablja v namene statistične analize ali katere koli druge predvidene poslovne namene, razen v primeru, ko informacije vsebujejo osebne podatke, ki ne spadajo med matične podatke ali podatke o uporabi. Družba BAYER ima pravico uporabiti vsebino takšnih sporočil, vključno z vsebovanimi idejami, izumi, tehničnimi načrti, postopki ali strokovnim znanjem, v katere koli namene, npr. razvoj, proizvodnjo in/ali trženje izdelkov ali storitev, ali razmnoževati takšne informacije ter jih dati na voljo tretjim osebam brez kakršnih koli omejitev.

Mednarodni uporabniki

To spletno stran preverja, upravlja in posodablja družba BAYER. Namenjena je izključno za uporabo na območju Republike Slovenije. Družba BAYER ne jamči, da podatki, predstavljeni na tej spletni strani, veljajo tudi drugod po svetu ter da so izdelki in storitve tam na voljo v enaki obliki, velikosti in pod enakimi pogoji. Uporabniki, ki do spletne strani dostopajo ali z njega prenašajo vsebine iz tujine,  so dolžni ravnati v skladu s predpisi, ki veljajo na njihovem območju.

Veljavno pravo

Za vse pravne zahtevke ali tožbe v zvezi s to spletno stranjo ali njegovo uporabo se uporabljajo pravo Republike Slovenije ter določila mednarodnega zasebnega prava, Haaške konvencije v zvezi z Enotnim zakonom o mednarodni prodaji blaga z dne 1. julija 1964 ter Konvencije Združenih narodov o prodaji blaga z dne 11. aprila 1980.

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

Ta spletna stran lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih družbe Bayer ali vodstev njenih poslovnih odsekov. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe v prihodnosti. Med te dejavnike spadajo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevi spletni strani www.bayer.com . Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.