Условия за използване

Общи условия за използване

Достъпът до и използването на този уебсайт се извършват при следните условия. Моля, не използвайте този уебсайт, ако не сте съгласни с тези условия. Този уебсайт е разработен от Bayer AG, Pharmaceuticals, Business Unit General Medicine (по-надолу BAYER) и се администрира от същия субект. Запазваме си правото да прекратим или да правим частични или пълни промени на този уебсайт или на Общите условия за използване, на Общите условия и на нашите Условия за продажба и доставка. Моля, обърнете внимание, че ние може да направим тези промени по наше собствено усмотрение и без предизвестие. Поради това трябва да поискаме от Вас, следващия път, когато посетите този уебсайт, да прегледате условията отново и да обърнете внимание на промените или измененията, които може да са били направени.

Отказ от използване и ползи

Всички данни, документи и илюстрации, публикувани на този уебсайт са еднолична собственост на BAYER. Всякакво разрешение за използване на същите се дава при условие, че съответната бележка за авторските права е показана върху всички копия, че тези данни се използват само за лични цели, че те не се експлоатират за търговски цели, че данните не се променят по никакъв начин и че всички илюстрации, получени от уебсайта, се използват само заедно с придружаващия текст.

Търговски марки и авторско право

Всички търговски марки на този уебсайт са собственост на Bayer Group, освен ако не е посочено друго или по друг начин не се възприемат като права на трети страни. Всяко неразрешено ползване на тези търговски марки или други материали е изрично забранено и представлява нарушение на авторското право, законите за търговските марки или други права на индустриална собственост.

Ограничена отговорност

BAYER изготви подробната информация, предоставена на този уебсайт от вътрешни и външни източници на базата на своите знания и виждания, използвайки професионална добросъвестност. Стремим се да разширяваме и актуализираме този обем от информация непрекъснато. Информацията на този уебсайт се предоставя единствено с цел да представи продуктите и услугите на BAYER. Но все пак не се твърди и не се гарантира нито изрично, нито по подразбиране за пълнотата или точността на информацията на този уебсайт. Моля, имайте предвид, че тази информация, макар да е била точна в деня на публикуването, може вече да не е актуална. Поради това препоръчваме да проверявате всяка информация, която получавате от този уебсайт, преди да я използвате под каквато и да било форма. Съветите, които се дават на този уебсайт, не Ви освобождават от задължението да проведете свои собствени проверки относно най-новите съвети – особено нашите информационни листове за безопасност и технически спецификации – и относно нашите продукти по отношение на тяхната пригодност за предназначените процеси и цели. Ако Ви е необходим съвет или инструкции относно нашите продукти или услуги, моля, свържете се директно с нас. Потребителите на този уебсайт декларират, че се съгласяват да осъществяват достъп до уебсайта и неговото съдържание на свой собствен риск. Нито BAYER, нито трети страни, участващи в написването, създаването или предаването на този уебсайт носят отговорност за щети или наранявания, произтичащи от достъпа или невъзможността за достъп или от използването или невъзможността за използване на този уебсайт или от факта, че сте разчитали на информацията, дадена на този уебсайт.

Уебсайтове на независими търговци/линкове

Този уебсайт съдържа линкове/препратки към уебсайтове на трети страни. Като предоставя тези линкове, BAYER не дава своето одобрение за тяхното съдържание. BAYER също така не поема никаква отговорност за наличността или съдържанието на тези уебсайтове и никаква отговорност за повреждане или нараняване в резултат на използването на това съдържание, под каквато и да било форма. BAYER не дава гаранция, че страниците, до които водят тези линкове, предоставят информация с добро качество. Линковете към уебсайтове на трети страни се предоставят на потребители на уебсайта единствено с цел удобство. Потребителите осъществяват достъп до тези уебсайтове на свой собствен риск. Изборът на линкове по никакъв начин не трябва да ограничава потребителите само до свързаните страници.

Данни предоставени от Вас

Потребителят на този уебсайт носи пълна отговорност за съдържанието и точността на данните, които той или тя изпраща на BAYER, както и за ненарушаването на правата на трети страни, които може да са свързани с тези данни. Потребителят дава своето съгласие за това BAYER да съхранява тези данни и да използва същите с цел статистически анализ или за всякакви други посочени бизнес цели, освен ако информацията не съдържа лични данни, които надхвърлят основните данни или данните за използване, както са дефинирани в раздели 14 и 15 на немския закон за телекомуникационните медии (Telemediengesetz). По специално BAYER има право да използва съдържанието на тези съобщения, включително идеи, изобретения, схеми, техники и експертиза, които се съдържат в тях, за всякаква цел, като разработване, създаване и/или маркетинг на продукти или услуги и да възпроизвежда тази информация и да я предоставя на трети страни без никакви ограничения.

Международни потребители

Този уебсайт се проверява, поддържа и актуализира от BAYER в Берлин, Германия. Той е предназначен за международни потребители. BAYER не дава никакви гаранции, че данните, представени на този уебсайт също са точни в целия свят и, по-специално, че продуктите и услугите ще бъдат налични със същия външен вид, със същите размери или при същите условия. При изтегляне на съдържанието на този уебсайт, моля, имайте предвид, че е Ваша собствена отговорност да се уверите, че действате в съответствие с местното законодателство, приложимо за това място. В САЩ търговската дейност на Bayer Group се извършва от Bayer Corporation. Препоръчва се клиентите в САЩ да се обръщат към едно от тези юридически лица.

Приложими закони

Всички правни претенции или съдебни производства, свързани с този уебсайт или неговото използване, подлежат на тълкуването на законите на Федерална република Германия, с изключение на разпоредбите на международното частно право и на Хагската конвенция, отнасящи се до Единен закон за международни продажби на стоки от 1 юли 1964 г. и Конвенцията за продажбите на ООН от 11 април 1980 г.

Прогнозни изявления

Този уебсайт може да съдържа прогнозни изявления на базата на текущи предположения и прогнози, направени от ръководството на Bayer Group или подгрупата. Различни известни и неизвестни рискове, несигурност и други фактори могат да доведат до материални различия между действителните бъдещи резултати, финансова ситуация, развитие или представяне на компанията и прогнозните стойности, дадени тук. Тези фактори включват онези, които са разгледани в публичните доклади на Bayer, които са налични на уебсайта на Bayer на адрес www.bayer.com. Компанията не поема каквато и да било отговорност да актуализира тези прогнозни изявления или да ги адаптира към бъдещи събития или развития.