Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn aan de volgende voorwaarden onderworpen. Gebruik deze website uitsluitend indien u deze voorwaarden accepteert. Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door Bayer AG, Pharmaceuticals, Business Unit General Medicine (hierna Bayer genoemd). Wij behouden ons het recht voor om deze website stop te zetten of om deze website, deze Algemene gebruiksvoorwaarden, onze Algemene voorwaarden en/of onze Voorwaarden voor verkoop en levering gedeeltelijk of volledig te wijzigen. Wij kunnen deze wijzigingen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving doorvoeren. Wij verzoeken u derhalve om bij uw volgende bezoek de voorwaarden opnieuw te bekijken, zodat u nota kunt nemen van eventuele wijzigingen of aanpassingen.

Afstand van gebruik en voordelen

Alle op deze website gepubliceerde informatie, documenten en afbeeldingen zijn exclusief eigendom van Bayer. Alle toelatingen tot gebruik worden verleend op voorwaarde dat de betreffende copyrightvermelding op alle kopieën wordt weergegeven, dat deze informatie uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt, dat zij niet voor commerciële doeleinden worden benut, dat de informatie op geen enkele wijze worden gewijzigd en dat de afbeeldingen op de website uitsluitend in combinatie met de begeleidende tekst worden gebruikt.

Handelsmerken en auteursrecht

Alle handelsmerken op deze website zijn eigendom van Bayer, tenzij anders aangegeven of op enige andere manier waarneembaar als rechten van derden. Elk ongeoorloofd gebruik van deze handelsmerken of andere materialen is uitdrukkelijk verboden en vormt een schending van het auteursrecht, het merkenrecht of andere industriële eigendomsrechten.

Beperkte aansprakelijkheid

Bayer heeft de gedetailleerde informatie op deze website met zorg naar beste weten en op professionele wijze samengesteld aan de hand van interne en externe bronnen. Wij doen ons best om deze informatie voortdurend verder uit te breiden en bij te werken. De informatie op deze website heeft uitsluitend tot doel Bayer en zijn producten en diensten voor te presenteren. Dit houdt echter geen garantie of verklaring in, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, inzake de volledigheid of de juistheid van de informatie op deze website. U dient er rekening mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat deze informatie niet langer up-to-date is. Wij raden derhalve aan om alle op deze website verkregen informatie te controleren voordat u ze in welke vorm dan ook gebruikt. Het op deze website gegeven advies ontheft u niet van de verplichting om dit advies zelf te verifiëren - vooral inzake onze veiligheidsinformatiebladen en technische specificaties - en onze producten te controleren op hun geschiktheid voor het beoogde proces en doel. Mocht u advies of aanwijzingen nodig hebben betreffende onze producten of diensten, neem dan rechtstreeks contact met ons op. De gebruikers van deze website verklaren dat zij op eigen risico toegang verkrijgen tot de website en de inhoud daarvan. Noch Bayer, noch de derden die betrokken waren bij het schrijven, de productie of de transmissie van deze website zijn aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de toegang of de onmogelijkheid tot toegang tot deze website, uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of uit het feit dat u hebt vertrouwd op informatie die op deze website is verstrekt.

Websites van externe leveranciers/links

Deze website bevat links/verwijzingen naar websites van derden. Het voorzien van dergelijke links betekent niet dat Bayer de inhoud van deze websites goedkeurt. Bayer aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid of de inhoud van dergelijke websites of voor schade of letsel dat voortvloeit uit het gebruik van die inhoud, in welke vorm dan ook. Bayer biedt geen garantie dat gelinkte pagina's informatie van consistente kwaliteit bevatten. Links naar andere websites worden uitsluitend verleend voor het gemak van onze bezoekers. Toegang tot die websites is op risico van de gebruiker. De keuze van links mag op geen enkele manier gebruikers beperken tot de gelinkte pagina's.

Door u verschafte informatie

De gebruiker van deze website draagt volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud en juistheid van de informatie die hij/zij naar Bayer stuurt, en staat er tevens voor in dat daarbij geen rechten van derden worden geschonden. De gebruiker verleent Bayer toestemming om deze informatie op te slaan en te gebruiken voor statistische doeleinden of andere gespecificeerde bedrijfsdoeleinden, tenzij de informatie persoonlijke gegevens betreft, die verder gaan dan de stam- of gebruiksgegevens zoals gedefinieerd in de paragrafen 14 en 15 van de Duitse mediawet (Telemediengesetz). Bayer is meer bepaald gerechtigd de inhoud van dergelijke berichten, inclusief ideeën, uitvindingen, blauwdrukken, technieken en deskundigheid die erin zijn vervat voor allerhande doeleinden te gebruiken, zoals de ontwikkeling, de productie en/of marketing van producten of diensten, en om die informatie zonder enige beperking te reproduceren en aan derden ter beschikking te stellen.

Internationale gebruikers

Deze website wordt gecontroleerd, beheerd en bijgewerkt door Bayer in Berlijn, Duitsland. De website is bedoeld voor internationaal gebruik. Bayer verleent geen enkele garantie dat de op deze website vermelde informatie ook wereldwijd correct zijn en, in het bijzonder, dat de producten en diensten daar in dezelfde vorm, in dezelfde mate of onder dezelfde voorwaarden beschikbaar zullen zijn. Mocht u de inhoud van deze website downloaden, houd er dan rekening mee dat het tot uw eigen verantwoordelijkheid behoort om de plaatselijke wetgeving na te leven. In de Verenigde Staten worden de activiteiten uitgevoerd door de Bayer Corporation. Klanten in de Verenigde Staten worden verzocht zich tot een van deze entiteiten te richten.

Toepasselijk recht

Alle juridische claims of rechtszaken in verband met deze website of het gebruik ervan zijn onderworpen aan de interpretatie van de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland (Federal Republic of Germany), met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht en het Verdrag van Den Haag (Hague Convention) met betrekking tot een uniforme wet op de internationale verkoop van Goederen van 1 juli 1964 (Uniform Law on the International Sale of Goods) en in het VN-koopverdrag van 11 april 1980 (UN Sales Convention).

Toekomstgerichte verklaringen

Deze website kan toekomstgerichte verklaringen bevatten die zijn gebaseerd op huidige veronderstellingen en voorspellingen van de Bayer Group of het management van subgroepen. Diverse bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot materiële verschillen tussen de werkelijke toekomstige resultaten, financiële situatie, ontwikkeling of prestaties van de onderneming en de hier gegeven schattingen. Deze omvatten de factoren die worden besproken in de openbare rapporten van Bayer die beschikbaar zijn op de website van Bayer op www.bayer.com. Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken of om ze in overeenstemming te brengen met toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.