Podmínky použití

Všeobecné podmínky použití

Přístup na tento web a jeho používání podléhá následujícím podmínkám. Nepoužívejte prosím tento web, pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte. Tyto webové stránky byly vyvinuty společností Bayer AG, Pharmaceuticals, Business Unit General Medicine (dále uváděné jako BAYER) a jsou spravovány stejnou společností. Vyhrazujeme si právo ukončit provoz nebo provést částečné nebo úplné úpravy této webové stránky nebo všeobecných podmínek použití, našich všeobecných podmínek a našich prodejních a dodacích podmínek. Vezměte prosím na vědomí, že tyto změny můžeme provést podle vlastního uvážení a bez předchozího oznámení. Proto Vás musíme požádat, abyste si při příští návštěvě této webové stránky znovu prohlédli podmínky a zaznamenali všechny případné změny či dodatky, které mohly být provedeny.

Vzdání se užívání a výhod

Veškeré podrobnosti, dokumenty a ilustrace zveřejněné na těchto webových stránkách jsou výhradním vlastnictvím společnosti BAYER. Jakékoli svolení k jejich použití je uděleno za předpokladu, že na všech kopiích bude zobrazena příslušná poznámka o autorských právech, že tyto údaje budou použity pouze pro osobní účely, že nebudou komerčně využívány, že nebudou nijak upravovány a že všechny ilustrace získané z webových stránek jsou použity pouze ve spojení s doprovodným textem.

Ochranné známky a autorská práva

Všechny ochranné známky na tomto webu jsou majetkem společnosti Bayer Group, pokud není uvedeno jinak nebo je jinak vnímáno jako práva třetích stran. Jakékoli neoprávněné použití těchto ochranných známek nebo jiných materiálů je výslovně zakázáno a představuje porušení autorských práv, zákonů o ochranných známkách nebo jiných práv průmyslového vlastnictví.

Omezená odpovědnost

Společnost BAYER sestavila podrobné informace uvedené na této webové stránce z interních a externích zdrojů podle svého nejlepšího vědomí a svědomí s využitím profesionální péče. Snažíme se tento soubor informací průběžně rozšiřovat a aktualizovat. Informace na tomto webu slouží pouze k prezentaci společnosti BAYER a jejích produktů a služeb. Za úplnost a správnost informací na tomto webu však není výslovně ani mlčky poskytováno žádné prohlášení ani poskytována záruka. Mějte prosím na paměti, že i když jsou tyto informace přesné v den jejich zveřejnění, nemusí být stále aktuální. Proto Vám doporučujeme, abyste si před použitím v jakékoli formě zkontrolovali veškeré informace, které z této webové stránky získáte. Poradenství uvedené na tomto webu Vás nezbavuje povinnosti provádět vlastní kontroly našich nejnovějších rad – zejména našich bezpečnostních listů a technických specifikací – a našich produktů s ohledem na jejich vhodnost pro zamýšlené postupy a účely. Pokud budete potřebovat radu nebo pokyny týkající se našich produktů nebo služeb, kontaktujte nás prosím přímo. Uživatelé tohoto webu prohlašují, že souhlasí s přístupem na web a k jeho obsahu na vlastní riziko. Společnost BAYER ani třetí strany, které se podílejí na psaní, výrobě nebo přenosu této webové stránky, nemohou být činěny odpovědnými za škodu nebo újmu v důsledku přístupu nebo nemožnosti přístupu nebo použití nebo nemožnosti použití této webové stránky nebo za skutečnost, že jste se spoléhali na informace uvedené na této webové stránce.

Webové stránky třetích stran/odkazy

Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran. Poskytnutím takových odkazů společnost BAYER nezajišťuje schválení jejich obsahu. Společnost BAYER rovněž nepřijímá žádnou odpovědnost za dostupnost nebo obsah těchto webových stránek ani za jakoukoli odpovědnost za škodu nebo újmu v důsledku použití takového obsahu v jakékoli formě. Společnost BAYER neposkytuje žádnou záruku, že stránky, na které odkazují, poskytují informace v konzistentní kvalitě. Odkazy na jiné webové stránky jsou uživatelům webových stránek poskytovány pouze pro větší pohodlí. Uživatelé přistupují k těmto webovým stránkám na vlastní riziko. Volba odkazů by v žádném případě neměla omezovat uživatele na odkazované stránky.

Podrobnosti, které sami uvedete

Uživatel této webové stránky je plně odpovědný za obsah a správnost údajů, které pošle společnosti BAYER, jakož i za neporušení jakýchkoli práv třetích stran, které mohou být v takových detailech zahrnuty. Uživatel dává společnosti BAYER souhlas k uložení těchto údajů a jejich použití pro účely statistické analýzy nebo pro jakýkoli jiný specifikovaný obchodní účel, pokud tyto informace zahrnují osobní údaje, které přesahují rámec kmenových dat nebo údajů o použití, jak jsou definovány v oddílech 14 a 15 německého zákona o telekomunikacích (Telemediengesetz). Společnost BAYER je zejména oprávněna používat obsah těchto sdělení, včetně nápadů, vynálezů, plánů, technik a odborných znalostí v nich obsažených, k jakýmkoli účelům, jako je vývoj, výroba a/nebo marketing produktů nebo služeb, a reprodukovat tyto informace a bez omezení je zpřístupnit třetím stranám.

Mezinárodní uživatelé

Tyto webové stránky jsou kontrolovány, provozovány a aktualizovány společností BAYER v Berlíně v Německu. Jsou určeny pro mezinárodní použití. Společnost BAYER nezaručuje, že údaje uvedené na těchto webových stránkách jsou také celosvětově správné, zejména že produkty a služby budou k dispozici se stejným vzhledem, ve stejných velikostech nebo za stejných podmínek. Pokud vyvoláte obsah těchto webových stránek ke stažení, vezměte prosím na vědomí, že je Vaší vlastní odpovědností zajistit, že budete jednat v souladu s místními právními předpisy platnými v daném místě. V USA podniká jménem Bayer Group společnost Bayer Corporation. Zákazníci v USA jsou žádáni, aby se obrátili na jeden z těchto subjektů.

Rozhodné právo

Veškeré právní nároky nebo soudní spory ve spojení s touto webovou stránkou nebo jejím používáním podléhají výkladu zákonů Spolkové republiky Německo, s výjimkou ustanovení mezinárodního práva soukromého a Haagské úmluvy o jednotném právu o mezinárodním prodeji Zboží z 1. července 1964 a v Úmluvě OSN o prodeji z 11. dubna 1980.

Výhledová prohlášení

Tyto webové stránky mohou obsahovat výhledová prohlášení na základě současných předpokladů a předpovědí provedených společností Bayer Group nebo vedením podskupiny. Různá známá i neznámá rizika, nejistoty a další faktory mohou vést k podstatným rozdílům mezi skutečnými budoucími výsledky, finanční situací, vývojem nebo výkonností společnosti a zde uvedenými odhady. Mezi tyto faktory patří faktory diskutované ve veřejných zprávách společnosti Bayer, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Bayer na adrese www.bayer.com . Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci těchto výhledových prohlášení nebo jejich přizpůsobení budoucím událostem nebo vývoji.