Προϋποθέσεις Χρήσης

Γενικές Προϋποθέσεις Χρήσης

Η πρόσβαση σε και η χρήση αυτού του ιστοτόπου υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις. Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο εκτός εάν συμφωνείτε με αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτός ο ιστότοπος αναπτύχθηκε από την Bayer AG, Pharmaceuticals, Business Unit General Medicine (εφεξής «BAYER»), η οποία είναι και η υπεύθυνη για τη διαχείρισή του. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε ή να προβούμε σε μερική ή ολική τροποποίηση του παρόντος ιστοτόπου ή των Γενικών Προϋποθέσεων Χρήσης, των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και των Όρων Πώλησης και Διανομής. Σημειώστε ότι ενδέχεται να προβούμε σε τέτοιες αλλαγές κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ως εκ τούτου, πρέπει να σας ζητήσουμε, την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε αυτόν τον ιστότοπο, να ξαναδιαβάσετε τις προϋποθέσεις και να σημειώσετε τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που μπορεί να έχουν γίνει.

Παραχώρηση χρήσης και οφέλους

Όλα τα στοιχεία, τα έγγραφα και οι εικόνες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της BAYER. Κάθε άδεια χρήσης χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα, ότι τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για προσωπικούς σκοπούς, ότι δεν αξιοποιούνται εμπορικά, ότι τα στοιχεία δεν τροποποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο και ότι όλες οι εικόνες που προέρχονται από τον ιστότοπο χρησιμοποιούνται μόνο σε συνδυασμό με το συνοδευτικό κείμενο.

Εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα εμπορικά σήματα σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία του ομίλου Bayer, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για δικαιώματα τρίτων. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων ή άλλων υλικών απαγορεύεται ρητά και συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του νόμου περί εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Περιορισμένη ευθύνη

Η BAYER συγκέντρωσε τις λεπτομερείς πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές με την καλύτερη δυνατή γνώση και πεποίθηση, χρησιμοποιώντας επαγγελματική επιμέλεια. Προσπαθούμε να επεκτείνουμε και να ενημερώσουμε αυτό το εύρος πληροφοριών σε συνεχή βάση. Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται αποκλειστικά για την παρουσίαση της BAYER και των προϊόντων και υπηρεσιών της. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση, είτε ρητά είτε σιωπηρά, για την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών στον παρόντα ιστότοπο. Λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες αυτές, αν και ακριβείς την ημέρα της δημοσίευσής τους, ενδέχεται να μην είναι πλέον ενημερωμένες. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να ελέγχετε κάθε πληροφορία που λαμβάνετε από αυτόν τον ιστότοπο πριν τη χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε μορφή. Οι συμβουλές που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο δεν σας απαλλάσσουν από τη διενέργεια δικών σας ελέγχων των πιο πρόσφατων συμβουλών μας -ιδίως των δελτίων δεδομένων ασφαλείας και των τεχνικών προδιαγραφών- και των προϊόντων μας, με σκοπό την καταλληλότητά τους για τις προβλεπόμενες διεργασίες και σκοπούς. Εάν χρειάζεστε συμβουλές ή οδηγίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας. Οι χρήστες του παρόντος ιστοτόπου δηλώνουν ότι συμφωνούν να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο και στο περιεχόμενό του με δική τους ευθύνη. Ούτε η BAYER ούτε τρίτοι που εμπλέκονται στη σύνταξη, παραγωγή ή μετάδοση αυτού του ιστοτόπου μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή βλάβες που προκύπτουν από την πρόσβαση ή την αδυναμία πρόσβασης ή από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού του ιστοτόπου ή από το γεγονός ότι βασιστήκατε σε πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ιστότοποι τρίτων παρόχων/σύνδεσμοι

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους/αναφορές σε ιστότοπους τρίτων μερών. Η παροχή τέτοιων συνδέσμων από την BAYER δεν συνιστά έγκριση για το περιεχόμενό τους. Και η BAYER δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων ή οποιαδήποτε ευθύνη για ζημία ή τραυματισμό που προκύπτει από τη χρήση τέτοιου περιεχομένου, οποιασδήποτε μορφής. Η BAYER δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι σελίδες στις οποίες παραπέμπει παρέχουν πληροφορίες σταθερής ποιότητας. Οι σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους παρέχονται στους χρήστες του ιστοτόπου απλώς για λόγους ευκολίας. Η πρόσβαση σε τέτοιους ιστοτόπους γίνεται με την ευθύνη των χρηστών. Η επιλογή των συνδέσμων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιορίζει τους χρήστες στις συνδεδεμένες σελίδες.

Στοιχεία που παρέχετε εσείς οι ίδιοι

Ο χρήστης αυτού του ιστοτόπου φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο και την ορθότητα των στοιχείων που αποστέλλει στην BAYER, καθώς και για τη μη παραβίαση τυχόν δικαιωμάτων τρίτων που μπορεί να εμπεριέχονται σε αυτά τα στοιχεία. Ο χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του στην BAYER να αποθηκεύει αυτά τα στοιχεία και να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης ή για οποιονδήποτε άλλο καθορισμένο επιχειρηματικό σκοπό, εκτός εάν οι πληροφορίες αφορούν προσωπικά στοιχεία, που υπερβαίνουν τα κύρια δεδομένα ή τα δεδομένα χρήσης, όπως ορίζονται στα άρθρα 14 και 15 του γερμανικού νόμου για τα τηλεπικοινωνιακά μέσα (Telemediengesetz). Ειδικότερα, η BAYER δικαιούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο αυτών των μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ιδεών, εφευρέσεων, σχεδίων, τεχνικών και τεχνογνωσίας που περιέχονται σε αυτό, για οποιονδήποτε σκοπό, όπως η ανάπτυξη, παραγωγή ή/και εμπορία προϊόντων ή υπηρεσιών και να αναπαράγει αυτές τις πληροφορίες και να τις διαθέτει σε τρίτους χωρίς κανένα περιορισμό.

Διεθνείς χρήστες

Αυτός ο ιστότοπος ελέγχεται, λειτουργεί και ενημερώνεται από την BAYER στο Βερολίνο, Γερμανία. Προορίζεται για διεθνή χρήση. Η BAYER δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι επίσης σωστά παγκοσμίως και, ειδικότερα, ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες θα διατίθενται με την ίδια εμφάνιση, στα ίδια μεγέθη ή με τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που επισκεφθείτε αυτόν τον ιστότοπο για λήψη περιεχομένου, σημειώστε ότι είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ενεργείτε σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στην τοποθεσία σας. Στις ΗΠΑ οι δραστηριότητες του ομίλου Bayer διεξάγονται από την Bayer Corporation. Οι πελάτες στις ΗΠΑ καλούνται να απευθύνονται σε μία από αυτές τις οντότητες.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οποιεσδήποτε νομικές αξιώσεις ή αγωγές σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο ή τη χρήση του υπόκεινται στην ερμηνεία των νόμων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εκτός από τις διατάξεις του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου και της Σύμβασης της Χάγης σχετικά με το Ενιαίο Δίκαιο για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών της 1ης Ιουλίου 1964 και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Πωλήσεις της 11ης Απριλίου 1980.

Δηλώσεις για το μέλλον

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει δηλώσεις για το μέλλον που βασίζονται σε τρέχουσες υποθέσεις και προβλέψεις της διοίκησης του ομίλου Bayer ή των υποομίλων της. Διάφοροι γνωστοί και άγνωστοι κίνδυνοι, αβεβαιότητες και άλλοι παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των πραγματικών μελλοντικών αποτελεσμάτων, της οικονομικής κατάστασης, της ανάπτυξης ή των επιδόσεων της εταιρείας και των εκτιμήσεων που παρατίθενται εδώ. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν εκείνους που συζητούνται στις δημόσιες εκθέσεις της Bayer, οι οποίες διατίθενται στον ιστότοπο της Bayer στη διεύθυνση www.bayer.com. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επικαιροποίηση αυτών των δηλώσεων για το μέλλον ή την προσαρμογή τους σε μελλοντικά γεγονότα ή εξελίξεις.